Om oss

Solli Distriktspsykiatriske Senter (DPS) er en privat ideell virksomhet som er lokalisert på Nesttun

DPS'et tilbyr behandling til personer over 18 år med psykiske lidelser. Pasientene som kommer til oss bor primært i kommunene Bjørnafjorden, Samnanger, Austevoll og Fana bydel i Bergen. Vi har driftsavtale med Helse Vest RHF . Dette betyr at vi som privat ideell virksomhet leverer tjenester som en del av det offentlige helsetilbudet i regionen.

Solli DPS har som målsetting å være en pålitelig organisasjon og et effektivt DPS med høy faglig standard. Våre tjenester skal derfor utvikles til å være i tråd med brukernes behov, og behandlingen skal være i samsvar med internasjonalt anerkjente behandlingsmetoder. Solli DPS vil være med å skape et helhetlig og sammenhengende behandlingsnettverk i nært samarbeid med Helse Bergen og kommunene i vårt opptaksområde.

Eieren vår er Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Solli DPS består av en rehabilitering og psykoseseksjon og tre allmenn seksjoner. Vi har også merkantil, stab, forskning, drift, renhold og kjøkken.

Rehabilitering/psykose seksjon 1 består av en rehabiliteringspost (døgn) samt et FACT team og et rehab/psykose team som jobber poliklinisk.

Allmenn seksjon 1 består av en allmennpsykiatrisk post (døgn) og et akutteam (poliklinikk).

Allmenn seksjon 2 består av en allmenn poliklinikk og en korttidspoliklinikk.

Allmenn seksjon 3 består av en allmenn poliklinikk.

Ledelse  

Brukermedvirkning

Med brukermedvirkning mener vi at pasientens erfaring, ønsker og behov skal gå som en rød tråd gjennom behandlingsforløpet. Vi skal ta faglige avgjørelser basert på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap, i tillegg til brukerkunnskap og brukermedvirkning.
For oss på Solli DPS er brukermedvirkning en viktig del av behandlingen, og vi ser på brukermedvirkning som en viktig del av recoveryprosessen. Pasienten er dermed med å styre over viktige deler av eget liv, behandling, og mottar hjelp på egne premisser - og blir sett og respektert i kraft av sin grunnleggende verdighet.

Brukermedvirkning og pårørende

Brukermedvirkning gjelder også for pasientens pårørende. Disse kan, dersom pasienten ønsker det, inviteres til å delta i utredning og behandling. Pårørende kan også tilbys generell
informasjon om behandling på Solli DPS. Barn kan få tilbud om barnegruppe.

Brukermedvirkning og samvalg

Samvalg inngår som en viktig del av brukermedvirkningen. Samvalg innebærer at helsepersonell og pasient samarbeider om å gjøre det beste behandlingsvalget for pasienten.

Erfaringskonsulenter

Vi har ansatt flere erfaringskonsulenter ved Solli DPS. Erfaringskonsulenter er ansatte med brukererfaring, enten egenerfaring eller som pårørende til personer med psykiske helseproblem og- eller rusmiddelproblem. Ansettelse av medarbeidere med brukererfaring styrker brukerperspektivet i tjenestene.

Erfaringskonsulentene drifter egen erfaringskafé hvor mennesker med egenerfaring blir invitert til å dele sin historie og bedringsprosess. Av oppgaver for en erfaringskonsulent kan man nevne pasientsamtaler, oppfølging til aktiviteter, bygge bro mellom pasient og spesialist, og finne muligheter og ressurser i den enkelte og dens lokalsamfunn.

Brukerforum

Brukermedvirkning innebærer at bruker er med på å utforme tilbudet sammen med fagfolk både på individ og systemnivå. Brukerforum ved Solli DPS ble opprettet i 2008.
Brukerforumet arbeider blant annet med:

 • Saker meldt av pasientene via forslagskasse
 • Idéer om nye pasienttiltak
 • Utforming av informasjonsmateriell
 • Tekniske / byggmessige endringer
 • Har diskusjoner omkring helsefaglige og helsepolitiske føringer

Brukerforumet er satt sammen av brukere og ansatte.


Pasienter og brukere har rett til å medvirke, og helsepersonell har plikt til å involvere pasient og bruker i undersøkelse, behandling og valg av tjenestetilbud.

Se oversikt over pasient- og brukerorganisasjoner

Personvernombud

Personvernombudet informerer og gir råd til virksomheten og ansatte om hvilke forpliktelser og rettigheter de har etter personvernregelverket.

Les mer om personvernombudet

Avviksmelding og forbedringsforslag

Avvik i behandling, organisering eller samhandling samt forbedringsforslag kan sendes til post@solli.no.

NB! Ikke send helse- og personopplysninger per e-post.

Hvis det er behov for det må du sende brev eller ringe 55 61 82 00.

Sertifisert ISO –standarden 14001:2015 og 9001:2015


Vi er nå sertifisert i to ISO-standarder: 14001 Ytre miljø og 9001 Kvalitet.

Miljø:

Vi skal gjennom et høyt miljøengasjement være en god samarbeidspartner og et positivt forbilde for våre ansatte og samarbeidspartnere. Å være ISO standardisert på ytre miljø innebærer at vi kontinuerlig jobber med å forbedre vårt fokus på å ivareta det ytre miljø på best mulig måte.

Miljøpolitikk ved Solli DPS:

 • Solli DPS skal være en aktiv bidragsyter for et bedre miljø.
 • Solli DPS skal ha et samfunnsansvar for å påføre miljøet minst mulig belastning.
 • Solli DPS skal ha et høyt miljøfokus.
 • Solli DPS skal kontinuerlig jobbe med å forbedre våre miljøprestasjoner og overholde myndighetskrav og selvpålagte krav.

Miljømål ved Solli DPS:
 • Ha miljøbevisste ansatte
 • Redusere miljøpåvirkningen fra produkter
ISO sertifiseringer Solli.png

Likestilling

Likestillingsredegjørelse Solli DPS.pdf

Fant du det du lette etter?