HELSENORGE

Til pårørende

Vi på Solli DPS ønsker dialog med våre pasienters nærmeste pårørende.

Pårørende

Illustrasjonsbilde

Vi ser at pårørende er en viktig ressurs i behandling og omsorg for sine nære. De har kunnskap om den syke og om vedkommende sine ulike livssituasjoner og utfordringer, og vil kunne bidra med viktig informasjon i kartleggingsfasen. Samtidig er mange pårørende selv utsatt for store belastninger – og har egne behov for å bli sett, få informasjon, praktisk bistand og hjelp. Ivaretakelse av de pårørende er derfor en viktig oppgave (Sosial- og Helsedepartementet, 2006).

Du som pårørende har rett til generell veiledning og informasjon når du henvender deg til oss.
Selv om vi har taushetsplikt om våre pasienters sykdommer og andre personlige forhold, har vi alltid lov til å snakke med deg som pårørende og lytte til det du har å si.
Vi kan også gi generell informasjon, og vi kan snakke med deg om opplysninger du er kjent med fra før – samt temaer pasienten selv har uttrykt ønske om å dele.
Det kan for eksempel bety at om du kjenner diagnosen til din nære, kan vi uten å bryte taushetsplikten snakke generelt om årsaker til tilstanden, hva som er vanlige symptomer, vanlig behandling og prognose, samt eventuelle faresignaler du kan se etter hos din nære.

Det kan også oppstå situasjoner der forholdene tilsier at vi deler informasjon med deg, for eksempel i en nødsituasjon eller når en pasient ikke er i stand til å ivareta sine interesser.

Barn og unge er også viktige pårørende. Når foreldre eller søsken er i behandling vil de øvrige barna i familien ofte også ha behov for oppfølging. Ved Solli DPS legger vi stor vekt på å ivareta barn som pårørende, gjennom egne samtaler med barn og gruppetilbud for barn av psykisk syke.
I samtalene med barn som er pårørende legger vi vekt på å lytte til barnas opplevelser og tanker. Vi gir informasjon om lidelsen deres familiemedlem er rammet av på en måte som er tilpasset barnets alder. Vårt mål er å gjøre disse møtene så trygge som mulig for barna.

På døgnavdelingene er alle våre pasienter frivillig innlagt. Det er viktig for oss at du som pårørende er klar over dette og hva det innebærer - vi har ingen låste dører, og våre pasienter kan forlate avdelingene når de måtte ønske det. Innenfor disse rammene ønsker vi å yte trygg og god helsehjelp.

Noen få av våre polikliniske pasienter er i behandling under rammene av tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold. 

Dersom dette gjelder din nære, finner du nyttig informasjon på Helsedirektoratet sine sider.


Under finner du nyttige lenker for deg som pårørende.

Helse Norge – Informasjon til pårørende

Pårørendes rettigheter – Informasjonsbrosjyre


Barn og ungdom som pårørende


Fant du det du lette etter?