HELSENORGE

Hvordan skal fremtidens DPS se ut i 2035-2050?

Dette skal en prosjektgruppe som Solli DPS leder finne svaret på. Prosjektet er et delprosjekt av Helse Bergen sitt overordnede utviklingsprosjekt «Psykisk helsevern for framtia». I løpet av 2021 vil vi jobbe med å finne løsninger på hvordan vi best mulig kan organisere psykisk helsevern for voksne, slik at den blir tilgjengelig, tilbyr riktig hjelp på riktig sted, har hensiktsmessig spesialisering og at behandling for psykisk helse, rus og somatikk er integrert.


Gjennom 2021 skal vi jobbe med blant annet

  • Hvordan er behandlingstilbudet på DPS i dag, og hvor vil vi?
  • Hvordan ser fremtidens akutte og elektive pasientforløp ut? 
  • Hvordan ser fremtidens polikliniske og ambulante virksomhet ut? 
  • Hvordan ser fremtidens døgntilbud ut? 
  • Hvordan sikres pasienter helhetlig ivaretakelse av psykisk helse, rus og somatikk i fremtiden? 
  • Hvordan er fremtidens fordeling av ansvar og oppgaver mellom DPS, sykehus og kommuner? 
  • Hvordan er fremtidens fordeling av ansvar, oppgaver og spisskompetanser mellom DPS-ene? 
  • Hvordan ser Fremtidens DPS ut?

Prosjektgruppen i «Fremtidens DPS» består av representanter fra alle de seks DPS-ene i Bergensområdet, samt representanter fra rusmedisin, alderspsykiatri, fastleger og brukere.

Dette inkluderer fagfolk fra Solli DPS , Kronstad DPS , Bjørgvin DPS , Øyane DPS, Betanien DPS og Voss DPS NKS Bjørkeli, Avdeling for rusmedisin, NKS Olaviken Alderspsykiatriske sykehus og Divisjon psykisk helsevern, samt brukerrepresentant fra Erfaringspanelenet, fastlegerepresentant og tillitsvalgte fra Den Norske Legeforening, Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund.

I prosjektet ønsker vi å tenke nytt, stort, og uavhengig av dagens organisering. Vi arrangerer derfor åpne lunsjseminarer hvor vi invitere spennende og visjonære foredragsholdere som har nye idéer og visjoner, eller erfaringer med andre måter å organisere psykisk helsevern på.

Foredragene er åpne for alle interesserte fagfolk i Bergensområdet. Vi kommer til å annonsere dem på våre Facebook og LinkedIn-sider, så følg med her.

Ta gjerne kontakt med Leif Arvid Øvernes på leif.arvid.overnes@solli.no dersom du har noen spørsmål eller innspill. ​

Se her for sluttrapport