HELSENORGE

Gode erfaringer med medikamentfrie forløp

Det er 5 år siden medikamentfrie behandlingstilbud ble etablert rundt i landet, og Psykologtidsskriftet har viet en stor artikkel til temaet i aprilutgaven. 

Medikamentfri behandling er et utfordrende tema, og det er fremdeles delte meninger i fagmiljøene. Behandlingstilbudene er også organisert forskjellig ulike steder i landet, så det er lett å snakke forbi hverandre.

 
Solli DPS deltok i pilotprosjektet for medikamentfri behandling i Helse Vest, som ble ledet av nåværende leder for fagutvikling ved Solli DPS, Leif Arvid Øvernes. Han formidler til psykologtidsskriftet at det var gode erfaringer fra de medikamentfrie forløpene i Helse Vest. De skriver:

«Medikamentfrie forløp er mulig å gjennomføre i ordinære psykosepoliklinikker. Suksessfaktorer er sannsynligvis tett oppfølging, et godt psykososialt behandlingstilbud og reell brukermedvirkning.»
 
Slik oppsummerer psykolog og prosjektleder Leif Arvid Øvernes resultatene av en evaluering av 81 medikamentfrie pasientforløp Helse Bergen (Øvernes, 2019).  Behandlingen er integrert i det ordinære tilbudet. Øvernes mener det har ført til en betydelig oppbygging av det psykososiale behandlingstilbudet for psykosepasienter ved seks DPS-er. 
 
Integreringen gir også mulighet til å gjennomføre nedtrapping over lengre tid, øker mulighetene for kontinuitet og fleksibilitet mellom perioder med og uten medisiner, og gir større muligheter for reell brukermedvirkning og samvalg også i det ordinære behandlingstilbudet, mener han.  
 
Behandlere ble intervjuet om 54 medikamentfrie forløp. De vanligste tilbakemeldingene var at forløpet styrket alliansen og hadde god effekt. Pasientene fikk oppleve hvordan det var uten medisiner og kunne gjøre et mer informert valg om videre medikamentell behandling. 40 % av forløpene ble vurdert positivt og 30 % moderat.  30 % ble vurdert negativt. I forløp med forverring kunne det være utfordrende å komme i behandlingsposisjon. Det medførte i noen tilfeller også økt belastning for pårørende. Ett av tre medikamentfrie forløp var ikke tilrådet av behandler ved oppstart. Pasienten fikk likevel tilbudet. Samtidig ble 93 % av forløpene vurdert som faglig forsvarlige i etterkant.

I samme nummer forteller Helseminister Bent Høie at han ikke vil godta at pasienter nektes medikamentfri behandling, uten at det ligger gode faglige grunner til det.
 
Solli DPS tilbyr medikamentfri behandling, og har en rekke ikke-medikamentelle behandlingstilbud for psykose, blant annet samtaleterapi, familiegrupper, musikkterapi, fysisk trening, individuell jobbstøtte, kunstterapi, livsstilsveiledning og FACT-oppfølging. Les mer om medikamentfrie forløp under behandlinger.