Brukerundersøkelser

Solli DPS gjennomfører pasienterfaringsundersøkelse kontinuerlig. Den initieres av Helse Vest RHF med innspill fra de lokale foretakene og det regionale nettverket for pasienterfaringsundersøkelser i Helse Vest RHF.

Formål

Formålet med pasienterfaringsundersøkelsen er:
  • Å kartlegge forbedringsområder i tjenestene våre.
  • Å utvikle og forbedre tjenestene i tråd med brukerne sine behov.
  • At pasienter, brukere og pårørende opplever at de blir ivaretatt, sett og hørt.
  • At resultatene fra undersøkelsene blir benyttet i arbeid med kvalitetsfordring, for å øke brukermedvirkningen i spesialisthelsetjenesten.
  • Å gi viktig styringsinformasjon til ledelsen på ulike nivå, om hvordan brukerne opplever kvaliteten på tjenestene samt hvordan de opplever dialogen med behandler.

Koordinering

Solli DPS har egen koordinator for brukerundersøkelser i Helse Vest, som blant annet sikrer at brukerundersøkelsene blir gjennomførte på samme måte med felles kvalitetssikrede metode og verktøy og hjelper seksjonene ved DPSet med gjennomføringen av undersøkelsen.

Utføring/innsamling av svar

Som pasient ved Solli DPS vil en få informasjon fra ansatte om at det pågår en anonym brukerundersøkelse.

Resultatrapport

Resultatrapporten fra koordinator ved Solli DPS går til seksjonsledere og direktør for videre oppfølging. Det blir også sendt kopi til kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget. I brukerforum blir resultatet lagt frem.

Oppfølging og evaluering

Seksjonene som deltar har ansvar for vurdering av resultatene og oppfølging i egen seksjon.

Resultater 2018