HELSENORGE

Ny utviklingsplan for Solli DPS

Solli DPS har laget en overordnet plan for hvordan vi skal utvikle oss frem mot 2035. 

Planen er publisert digitalt på solliplan.no​. ​​​

De fire satsningsområdene for Solli DPS er:

Sammen for pasienten

Vi er her for å hjelpe mennesker med psykiske lidelser.

Pasienter skal være trygge på at vi ønsker og har kompetanse til å hjelpe. I hvert møte er målet å skape noe sammen med pasienten som er verdifullt for dem.

Pasientene skal få riktig hjelp, på riktig nivå, til riktig tid, og gjennom godt koordinerte forløp. Vi samarbeider på tvers, og lar ikke pasienter falle mellom stolene.

Les mer

Ansatte kommer for å lære, og blir for å gi

Solli DPS skal være en unikt spennende og attraktiv arbeidsplass for helsepersonell som ønsker å utvikle seg. Ingen er ferdig utlært, og på Solli DPS skal alle få anledning til å vokse gjennom hele yrkeslivet.

Arbeidet vi driver med er viktig og meningsfylt, og alle ansatte skal få anledning til å gjøre en forskjell for andre, lære bort og skape endring.

Les mer

Kvalitet gjennom kontinuerlig utvikling

Solli DPS skal være fremtidsrettet, og skal sammen med våre samarbeidspartnere, stå i front for utvikling, testing og implementering av nye og bedre løsninger.

Dette kjennetegner måten vi gj​ør ting på; fra å møte den enkelte pasient med en utforskende og nysgjerrig holdning, til kontinuerlig kvalitetsforbedring, samarbeid, innovasjon, fagutvikling, forskning og organisasjonsutvikling.

Les mer

Styrker lokalsamfunn og miljø

Solli DPS skal være en gjennomgående positiv aktør for lokalsamfunn og miljø.

Gjennom å skape gode møter for pasienter og pårørende, skal vi bidra til et positivt omdømme for psykisk helsevern.

Ved å være en god samarbeidspartner, skal vi bidra til å løfte hele behandlingskjeden.

Vi skal drive bærekraftig, og ta hensyn til klima og miljø.

Les mer

​Prosessen

Alle helseforetakene i Helse Vest har fått i oppdrag å utarbeide en utviklingsplan mot 2035. Planen skal svare på en rekke forventninger og føringer, blant annet Helse 2035, Nasjonal helse- og sjukehusplan 2020-2023 og eiermeldingen fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Den bygger også på rapporten fra Fremtidens DPS, hvor Solli DPS ledet et arbeid for å planlegge utforming av DPS-ene i Bergensregionen i 2035 til 2050.

Utviklingsplanen skal reflektere de viktigste forventningene fra mange ulike parter. Vi har derfor involvert både ansatte, ledere, brukerrepresentanter, samarbeidspartnere mfl. Planen er godkjent i styret til Solli DPS og skal også godkjennes av Helse Vest.

Videre skal tiltakene i utviklingsplanen konkretiseres i handlingsplaner, slik at vi kontinuerlig forbedrer Solli DPS for pasienter, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere.