Publikasjoner

Fullstendig oversikt over publikasjoner og formidlingsaktiviteter av ansatte på Solli er tilgjengelig i CRISTIN-systemet.


Trykk her for å komme til CRISTIN-systemet

Nye publikasjoner 2021

* Fysisk trening som tilleggsbehandling til kognitiv atferdsterapi for angstlidelser - en litteraturoversikt

Artikkelen er en litteraturgjennomgang av eksisterende forskning på kognitiv atferdsterapi kombinert med fysisk trening for angstlidelser. Konklusjonen av gjennomgangen er at kombinasjonen av kognitiv atferdsterapi og fysisk trening ser ut til å være gjennomførbart for angstlidelser. Det ser også ut til at personer med angstlidelser nyttiggjør seg denne kombinasjonsbehandlingen. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Behavioural and Cognitive Psychotherapy. 

     Sitering: Frederiksen, K., Stavestrand, S., Venemyr, S., Sirevåg, K., & Hovland, A. (2021). Physical exercise as an
                      add-on treatment to cognitive behavioural therapy for anxiety: A systematic review. 
                      Behavioural and 
Cognitive Psychotherapy, 1-15. https://doi.org/10.1017/S1352465821000126


*Selvkritikk og selvtillit hos personer med tilbakevendende depresjon: Effekter av oppmerksomhetsbasert kognitiv terapi og forhold til tilbakefall

    Sitering: Schanche, E, Vøllestad, J, Visted, E, et al. (2021). Self‐criticism and self‐reassurance in Individuals with
                    recurrent depression: Effects of mindfulness‐based cognitive therapy and relationship to relapse. 
                    Counselling and  Psychotherapy  Research. 2021; 00: 1– 12. https://doi.org/10.1002/capr.12381


Nye publikasjoner 2020

*Er selvmedfølelse assosiert med psykofysiologisk fleksibilitet utover oppmerksomhet?
      En undersøkende pilotstudie

      Sitering:  Svendsen JL, Schanche E, Osnes B, Vøllestad J, Visted E, Dundas I, Nordby H, Binder P-E &

                        Sørensen L (2020) Is Dispositional Self-Compassion Associated With Psychophysiological Flexibility
                        Beyond Mindfulness? An Exploratory Pilot Study. Frontiers in Psychology. 11:614.   
                        https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00614


*Ny studie om oppmerksomhetsbasert kognitiv terapi som har sett på effekten dette har på risiko og beskyttende faktorer ved depressivt tilbakefall

Målet med denne randomiserte venteliste-kontrollerte studien var å undersøke effekten av Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) på risiko og beskyttende faktorer for depressivt tilbakefall innenfor områdene kognisjon, følelser og selvbestemmelse.
68 deltakere med tilbakevendende depressiv lidelse ble randomisert til MBCT eller en ventelistekontrolltilstand (WLC). Funn fra denne studien viser at MBCT kan føre til reduksjon i risikofaktorer for depressivt tilbakefall, og styrking av faktorer som er kjent for å være beskyttende for depressivt tilbakefall. De største endringene ble funnet i domenet til selvbestemmelse, i form av store effekter på deltakernes evne til å være mindre selvfordømmende og ha mer selvmedfølelse.

    Sitering: Schanche, E., Vøllestad, J., Visted, E., Svendsen, J. L., Osnes, B., Binder, P. E., ... & Sørensen, L. (2020).
                     The effects of mindfulness-based cognitive therapy on risk and protective factors of depressive
                     relapse– a randomized wait-list controlled trial. BMC Psychology, 8, 1-16.
                     https://doi.org/10.1186/s40359-020-00417-1


*Deltakeropplevelser av endring i oppmerksomhetsbasert stressreduksjon for angstlidelser

Målet med studien var å  utforske endringsopplevelser blant deltakerne i en randomisert klinisk studie av mindfulness-basert stressreduksjon (MBSR) for angstlidelser. Studien ble gjennomført ved hjelp av semistrukturerte intervjuer med 16 deltakere. Fem hovedtemaer ble identifisert: 1) Noe nyttig å gjøre når angst dukker opp, 2) Føler meg mer rolig, 3) Å gjøre ting som min angst ikke lar meg gjøre, 4) Å møte det som er der, og 5) Bedre - men ikke der ennå. De fleste deltakere brukte det de hadde lært for instrumentelle formål, og beskrev lindring fra angst og økt følelse av personlig handlefrihet. Noen få rapporterte mer aksept av angst, samt økt selvmedfølelse. Deltakere som ble intervjuet etter studien beskriver trening i oppmerksomhetsbasert stressreduksjon som et verktøy for å "fikse" angst og som å få til mer grunnleggende endringer mot aksept av deres angst.


   Sitering: Schanche, E., Vøllestad, J., Binder, P. E., Hjeltnes, A., Dundas, I. & Nielsen, G. H. (2020).
                    Participant experiences of change in mindfulness-based stress reduction for anxiety disorders. 
                    International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 15(1), 1776094. 
                    https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1776094


*Internettbasert kognitiv atferdsterapi kombinert med fysisk trening for pasienter med panikklidelse har effekt på behandlingen viser ny studie fra Solli. 

I studien deltok 12 deltakere og den ble  gjennomført som en åpen pre-post-prøve ved bruk av internettbasert kognitiv atferdsterapi (ICBT) og en aerobe treningsprotokoll. Det ble brukt en blandet modelldesign som undersøkte flere områder av utholdenhet, deltakernes erfaring og kliniske utfall. Resultatene i studien antyder at det er mulig å utvide ICBT med en aerob treningprotokoll.

    Sitering:  Johansen, H., Vøllestad, J., Sjøbø, T., Nordhus, I. H., Pallesen, S., Havik, O. E., Martinsen, E.W. ,Nordgren,
                     T. & Hovland, A. (2020). To make a run for IT–a feasibility study of ICBT combined with physical exercise
                     for patients with panic disorder. Psychiatry Research, 113381. 
                     https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113381


* Studie om positive og negative metakognisjoner om alkohol: Gyldigheten til de norske PAMS og NAMS.

     Sitering:  Janssen, A. G., Kennair, L.E.O., Hagen, R., Hjemdal, O., Havnen, A., & Solem, S. (2020). Positive and
                       negative metacognitions about alcohol: Validity of the Norwegian PAMS and NAMS. 
                       Addictive Behaviors, 108, 106466. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106466Nye publikasjoner 2019


*Forskningsprokollen for studien om integrering av vestibulær rehabilitering og kognitiv atferdsterapi (VR-CBT) for personer med vedvarende svimmelhet Studien vil ialt inkludere 125 pasienter, og vil være den største studien hittil som kombinerer vestibulær rehabilitering og kognitiv adferdsterapi for personer med svimmelhet. En ønsker å finne ut om en kombinasjon av disse to behandlingene er bedre enn bare å tilby vestibulær rehablitering (såkalt Brief Intervention Vestibular Rehabilitation; BI-VR). Rekruteringen av deltakere er i gang, og studien er et samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet, Haukeland Sykehus, Universitetet i Bergen, Duke University, University of Southern Denmark og Solli DPS. Selve studien blir gjennomført i Bergen. Fra Solli deltar Anders Hovland.

     Sitering:  Kristiansen, L., Magnussen, L.H., Wilhelmsen, K.T., Mæland, S., Nordahl, S.H.G., Clendaniel, R., 
                       Hovland, A. & Jull-Kristiansen, B. (2019. Efficacy of intergrating vestibular rehabilitation and cognitive
                       behaviour therapy in persons with persistent dizziness in primary care- a study protocol for a 
                       randomised controlled trial. Trials 20, 575  doi:10.1186/s13063-019-3660-5


*Ny forskningsartikkel om depresjon og regulering av følelser
Depresjon er en stor folkehelseutfordring. Mange blir rammet i løpet av livet, og tilstanden har en tendens til å være tilbakevendende. Forskningen tyder også på at det er en særlig risiko dersom depresjonsplagene begynner tidlig i livet. Jon Vøllestad fra Solli DPS er medforfatter på en studie som ser på betydningen av tidlig debuterende depresjon for senere evne til å regulere følelser. Studiens utvalg var 64 personer som alle hadde hatt gjentatte depressive episoder. Forskerne finner at de som hadde vært deprimert allerede før fylte 18, hadde økt tendens til grubling og større vansker med å forstå sine egne følelser klart enn de med senere debut. Det kan også virke som om det er sterkere sammenheng mellom grubling og depresjon for denne gruppen.

Disse funnene viser hvor viktig det er med gode tiltak for å forhindre at barn og unge blir deprimerte. I tillegg er det viktig å finne gode måter å motvirke grubling på, fordi det gir en sårbarhet for tilbakefall som vedvarer selv om depresjonen går over. Forskerne hadde også en hypotese om at det ville være en sammenheng mellom tidlig debut av depresjon og såkalt hjerteratevariabilitet. Dette er et et psykofysiologisk mål som gjerne ses som et kroppslig uttrykk for evne til emosjonsregulering. Der fant man imidlertid ikke det som var forventet. Det viser at det er mye vi ennå ikke forstår når det gjelder både følelseslivet og psykiske plager - men det forskes mye på dette, og Solli DPS deltar aktivt på ulike områder. 

     Sitering:  Visted, E., Sørensen, L., Vøllestad, J., Osnes, B., Svendsen, J. L., Jentschke, S., ... & Schanche, E. (2019). 
                      The Association between Juvenile Onset of Depression and Emotion Regulation Difficulties. 
                      Frontiers in Psychology, 10, 2262. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02262


*Ny forskningsartikkel om mindfulness-trening for psykologstudenter
Mindfulness er evnen til å være oppmerksom her og nå med en ikke-dømmende holdning. Det er økende interesse for hvordan metoden kan være nyttig for helsepersonell, både når det gjelder å være til hjelp for andre og å ivareta seg selv. En ny studie hvor Jon Vøllestad fra Solli DPS er medforfatter ser på effektene av opplæring i mindfulness for psykologstudenter. Utgangspunktet er er at det å være ny i terapeutrollen er krevende. Det er mye å mestre, og stressnivået blir ofte høyt. Kan da øving på ikke-dømmende oppmerksomhet være til hjelp? Funnene fra studien tyder på det.

 Etter kurset viste det seg at deltakerne grublet mindre og var mindre stresset. De skåret også høyere på følelsesregulering og selvmedfølelse. Dette kan ha betydning for personlig velvære, men også for hvordan en fungerer i behandlerrollen. I tillegg fant studien at deltakerne etter kurset gjorde det bedre på to kognitive tester som måler såkalt eksekutiv fungering og kognitiv fleksibilitet. Dette var en studie uten kontrollgruppe, så vi kan ikke slå fast at disse endringene skyldtes mindfulness-kurset. Det er et spørsmål for den videre forskningen, men denne studien gir oss en pekepinn på at mindfulness er en praksis som kan være gunstig for studenter - både med tanke på stressmestring og utvikling av terapeutiske ferdigheter.

     Sitering: Schanche, E., Vøllestad, J., Binder, P. E., Osnes, B., Visted, E., Svendsen, J. L., & Sørensen, L. (2019).
                     Can clinical psychology students benefit from brief and intensive mindfulness training?
                     Counselling and Psychotherapy Researchhttps://doi.org/10.1002/capr.12273


*Behandlingsprotokollen for selve studiet i  GAD-prosjektet er nå publisert. 
GAD-prosjektet, eller Pexacog-studien som den også kalles har de siste årene fått økende nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. I fjor var prosjektet invitert til den amerikanske nasjonale konferansen for kognitiv atferdsterapi (ABCT) og Silje Stavestrand var i Washington i november og presenterte prosjektet sammen med Oda Bugge Kambestad som er studentstipendiat i prosjektet. I år har prosjektet blitt invitert til verdenskongressen for kognitiv atferdsterapi (WCBCT) i Berlin i sommer, der det vil bli presentert i et internasjonalt symposium på forbedret behandling for angst og depresjon.

        Sitering: Stavestrand, S. H., Sirevåg, K., Nordhus, I. H., Sjøbø, T., Endal, T. B., Nordahl, H. M., ... & Hovland, A.
           (2019).  Physical exercise augmented cognitive behaviour therapy for older adults with generalised 
           anxiety disorder (PEXACOG): study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 20(1), 174. 

           https://doi.org/10.1186/s13063-019-3268-9


* Hvordan integrere vestibulær rehabilitering og kognitiv atferdsterapi (VR-CBT) for personer med vedvarende svimmelhet. Anders Hovland og Trond Sjøbø har deltatt i en mulighetsstudie sammen med forskere fra Høgskulen på Vestlandet for å evaluere mulighet for å integrere vestibulær rehabilitering og kognitiv atferdsterapi (VR-CBT) for personer med vedvarende svimmelhet i primærhelsetjenesten.

          Sitering:  Kristiansen, L., Magnussen, L. H., Juul-Kristensen, B., Mæland, S., Nordahl, S. H. G., Hovland, A.,
          Sjøbø, T. & Wilhelmsen, K. T. (2019). Feasibility of integrating vestibular rehabilitation and cognitive behaviour
          therapy for people with persistent dizziness. Pilot and Feasibility Studies, 5(1), 69. 
          https://doi.org/10.1186/s40814-019-0452-3

P

*eMeistring og internett-behandling
Anders Hovland er medforfatter på en ny artikkel om eMeistring og internett-behandling. Artikkelen beskriver hvilke typer klinikker som tilbyr slik behandling, forholdet til eksisterende helsetjenester, prosedyrer for henvisning, vurdering, behandling, pasienter og utfall av ICBT klinikker i Sverige, Danmark, Norge, Canada og Australia. Solli var det første helseforetaket utenfor Helse Bergen som tok i bruk denne type internett-behandling, og er nevnt i artikkelen sammen med Sykehuset i Vestfold som også har tatt dette i bruk.

Sitering: Titov, N., Dear, B., Nielssen, O., Staples, L., Hadjistavropoulos, H., Nugent, M.,Kelly Adlam;  Tine Nordgreen;   Kristin Hogstad Bruvik;   Anders Hovland;   Arne Repål;   Kim Mathiasen;   Martin Kraepelien;   Kerstin Blom;   Cecilia Svanborg;   Nils Lindefors & Viktor Kaldo (2018). ICBT in routine care: A descriptive analysis of successful clinics in five countries. Internet Interventions,13, 108-115.  https://doi.org/10.1016/j.invent.2018.07.006
Lenke til artikkelen:  ICBT in routine care: A descriptive analysis of successful clinics in five countries

*Mindfulness i psykoterapi
Ny oversiktsartikkel: Jon Vøllestad har oppsummert i en ny vitenskapelig artikkel hva vi vet om det å bruke mindfulness i psykoterapi. Mindfulness er evnen til å være til stede i øyeblikket med en ikke-dømmende holdning. Nyere forskning tyder på at denne evnen kan ha mye å si for psykisk helse. Jon Vøllestad har skrevet en artikkel i tidsskriftet Scandinavian Psychologist som gir en oversikt over hva vi vet om mindfulness i behandling av depresjon og angst. I dette intervjuet kan du lese mer om det.

Sitering: Vøllestad, J. (2018). Mindfulness – en gjennomgang av kunnskapsstatus og relevans for psykologisk behandling. Scandinavian Psychologist5.(e1). doi:10.15714/scandpsychol.5.e1
Lenke til artikkelen:  Mindfulness - en gjennomgang av kunnskapsstatus 

*Følelsesregulering hos personer med depresjon
Jon Vøllestad er medforfatter på en systematisk oversiktsartikkel og meta-analyse om følelsesregulering hos personer med depresjon med diagnosen "Major Depressive Disorder" (MDD). Oversikten og meta-analysen indikerer at individer med nåværende og gjentakende MDD har vanskeligheter med følelsesregulering
sammenlignet med personer som aldri har vært deprimert. Selv om depressive symptomer blir bedre,
kan følelsesreguleringsvansker fortsette, og kan være en medvirkende faktor for tilbakefall.

Sitering: Visted, E. V., Vøllestad, J., Nielsen, M. M. & Schanche, E. E. (2018). Emotion Regulation in Current and Remitted Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in psychology, 9, 756. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00756
Lenke til artikkelen:  Emotion Regulation in Current and Remitted Depression

Arkiv - eldre publikasjoner

Publikasjoner 2014

Binder, P.-E., Gjelsvik, B., Halland, E. & Vøllestad, J. (2014).  Mindfulness i psykologisk behandling. Oslo: Universitetsforlaget. Les om boka her:  

Publikasjoner 2013

Dundas, I., Ravnanger, K. K., Vøllestad, J. & Binder, P.-E. (2013). Er det forskningsmessig støtte for at oppmerksomt nærvær hjelper ved rusproblemer? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(2), 112-115.

Dundas, I., Ravnanger, K. K., Vøllestad, J. & Binder, P.-E. (2013). Hvordan kan oppmerksomt nærvær hjelpe ved rusproblemer? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(3), 194-200. 

Dundas, I., Vøllestad, J., Binder, P.-E.  & Sivertsen, B. (2013). The Five Factor Mindfulness Questionnaire in Norway. Scandinavian Journal of Psychology, 54(3), 250-260.  http://dx.doi.org/10.1111/sjop.12044   Abstract.

Havnen, A., Hovland, A., Haug, E. T., Hansen, B. & Kvale, G. (2013). Sleep and heart rate variability in patients with obsessive-compulsive disorder: Preliminary findings. Clinical Neuropsychiatry, 10(1) Suppl. 1, 56-60. Abstract.

Hovland, A. (2013). Panic disorder - Treatment outcomes and psychophysiological concomitants
Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Bergen. Fulltekst

Hovland, A., Gjestad, B. & Martinsen, E. W. (2013). Fysisk aktivitet som behandling for angst. I: G. Kvale (Red.) Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling? (s.96-102). Oslo: Universitetsforlaget. Les om boka her: 

Hovland, A., Nordhus, I. H., Sjøbø, T., Gjestad, B., Birknes, B., Martinsen, E. W., Torsheim, T. & Pallesen, S. (2013). Comparing physical exercise in groups to group cognitive behaviour therapy for the treatment of panic disorder in a randomized controlled trial. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 41(4), 408–432. http://dx.doi.org/10.1017/S1352465812000446  Abstract.

Hovland, A., Pallesen, S., Hammar, Å., Hansen, A. L., Thayer, J. F., Sivertsen, B., Tarvainen, M. P. & Nordhus, I. H. (2013). Subjective sleep quality in relation to inhibition and heart rate variability in patients with panic disorder. Journal of Affective Disorders, 150(1), 152-155. https://doi.org/10.1016/j.jad.2012.12.017  Abstract. 

Sømme, R., Notø, T. & Hovland, A. (2013). Likhet for loven? : nye retningslinjer for oppfølging av barn til foreldre med psykisk lidelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(7), 685-687.   

Vøllestad, J. (2013) «Mindfulness»-baserte intervensjoner i behandling av angstlidelser. I: G. Kvale (Red.) Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling? (s.103-111).  Oslo: Universitetsforlaget.    Les om boka her: 

Publikasjoner 2012

Halleland, H., Haavik, J. &  Lundervold, A. (2012). Set-shifting in adults with ADHD. Journal of the International Neuropsychological Society, 18(4), 728-737.  https://doi.org/10.1017/S1355617712000355.  Abstract.

Hovland, A.
, Pallesen, S., Hammar, Å., Hansen, A. L., Thayer, J. F., Tarvainen, M. P. & Nordhus, I. H.  (2012). 

The relationships among heart rate variability, executive functions, and clinical variables in patients with panic disorder. International Journal of Psychophysiology, 86(3), 269-275.   https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2012.10.004
Abstract. 

Publikasjoner 2011

Lundervold, A., Adolfsdottir, S., Halleland, H., Halmøy, A., Plessen, K., Haavik, J. (2011). Attention Network Test in adults with ADHD - the impact of affective fluctuations. Behavioral and Brain Functions, 7(1), 27. https://doi.org/10.1186/1744-9081-7-27

Publikasjoner 2009

Opheim, A., Andreasson, S., Eklund, A. &  Prescott, P. (2009). The effects of training medical students in motivational interviewing. Health Education Journal, 68(3),170-178. https://doi.org/10.1177/0017896909339454  Abstract.

Fant du det du lette etter?