HELSENORGE

Depresjon

Depresjon kjennetegnes av en vedvarende følelse av nedstemthet og mangel på glede. Når depressive symptomer har vart i minimum to uker og i betydelig grad går ut over evnen til å fungere i dagliglivet og i arbeid, kan man ha behov for profesjonell hjelp. Solli DPS har flere behandlingstilbud mot depresjon.

Innledning

Depresjon er en psykisk lidelse som påvirker humør, følelser og atferd. De vanligste symptomene er nedsatt stemningsleie, redusert energinivå og svekket evne til å kjenne glede.  

Symptomer 

Tanker: Pessimistiske og selvkritiske tanker. Vansker med å konsentrere seg og kan ha problemer med å huske oppgaver eller hverdagslige gjøremål. 

Følelser: Nedstemthet, skyldfølelse, redusert eller manglende evne til å glede seg og lite interesse for å aktiviteter eller daglige gjøremål. 

Kropp: Redusert energi, nedsatt matlyst og søvnvansker. 

Atferd: Redusert aktivitetsnivå og tendens til å være mer passiv. Det er tungt å komme i gang med aktiviteter og en trekker seg ofte mer unna sosiale situasjoner. 

 
 

De fleste har dager eller perioder der man kjenner seg mer nedstemt og sliten enn ellers. Disse følelsene og tankene går ofte over av seg selv, gjerne ved hjelp av støtte fra venner og familie eller ved at man får tatt tak i problemer eller vanskeligheter. Noen ganger vil imidlertid symptomer som nedstemthet eller mangel på glede ikke gå over, men vedvare over lengre tid. Ved depresjon vil typisk det senkede stemningsleiet forandre seg lite fra dag til dag og variere i liten grad med omstendighetene. Depresjon klassifiseres som mild, moderat eller alvorlig avhengig av symptomtrykk og hvor mye symptomene påvirker evnen til å fungere i dagliglivet. Depresjon av mild grad vil ofte bli bedre av seg selv og ikke kreve behandling i spesialisthelsetjenesten. Ved depresjon i moderat til alvorlig grad vil symptomene være så sterke og vedvarende at man har problemer med å fungere i hverdagslivet, og det vil være nødvendig å søke hjelp. 

Det er ulike grunner til at man kan bli deprimert. Det kan handle om at en over en periode har opplevd mye stress, belastninger eller store endringer som har krevd mer enn man klarer å mestre. Tidligere vanskelige erfaringer i livet kan gjøre slike perioder tyngre og være en medvirkende faktor til depresjon. Noen ganger kan også depresjon skyldes fysisk sykdom eller bivirkninger av medisiner.  

I behandling vil man forsøke å øke aktivitetsnivå og mestring i tillegg til å ha samtaler omkring tidligere eller nåværende vanskelige opplevelser i livet. Det er også vanlig å jobbe med og endre negative tankemønstre eller følelser. Informasjon til og involvering av pårørende vil være aktuelt for noen.

Utredning

I forkant av behandling vil man gjøre en utredning. Gjennom samtale med behandler vil det gjøres en kartlegging av hvilke symptomer pasienten har og hvordan dette påvirker livet og forholdet til de rundt. Noen har klart og avgrensede problemer, mens andre kan ha mange forskjellige vansker. Pasientens tanker og meninger om hvilke tiltak som passer best, er derfor viktig. Det er også relevant å forstå hva som er årsaken til depresjonen hos den enkelte. Etter utredning vil behandler sammen med pasienten gjøre en vurdering av hvilken type behandling som vil være den mest riktige.

Behandling

Etter utredning vil behandler og pasient lage en behandlingsplan. Ved Solli DPS tilbys individuell samtaleterapi, gruppebehandling, veiledet internettbehandling og medikamentell behandling mot depresjon.       

Selvhjelp 

Det finnes gode selvhjelpsressursers som kan hjelpe en å mestre depressive symptomer. Se linkene under for mer informasjon. 

Start - iFightDepression [NO] 

Selvhjelpsprogram mot depresjon - Depresjon 1 on Vimeo (vimeopro.com) 

Selvhjelpsprogram mot langvarige søvnvansker - Insomni 1 on Vimeo (vimeopro.com) 

Kognitiv atferdsterapi 

Kognitiv atferdsterapi er en godt dokumentert metode for å behandle depresjon. I kognitiv atferdsterapi jobber man med forbindelsen mellom tanker, handlinger og følelser, og hvordan dette har sammenheng med hvordan man har det. I behandlingen er man ute etter å snu de negative tankemønstrene som man ofte opplever når man er deprimert. En annen viktig del av behandlingen er å øke aktivitetsnivå og også finne ut av hvordan man kan løse problemer istedenfor å bli sittende fast i grubling.  
I kognitiv atferdsterapi er man opptatt av at behandlingen fortsetter etter man kjenner seg bedre, og derfor er tilbakefallsforebygging viktig.   

Veiledet internettbehandling 

Veiledet behandling på nett har vist seg å for mange å kunne ha like god effekt som vanlige samtaler. Man kan da arbeide med behandling i sitt eget tempo og er ikke avhengig av å komme til timer på DPS-et. 

Depresjon - veiledet internettbehandling - Solli Distriktspsykiatriske Senter

Fysisk trening 

Det er godt dokumentert at regelmessig fysisk trening har god effekt ved depresjon. Solli DPS har lang erfaring og god kompetanse på å tilby fysisk trening som del av behandlingstilbudet ved depresjon. 

Fysisk trening - gruppetilbud - Solli Distriktspsykiatriske Senter 

Medikamentell behandling 

For noen kan det være viktig å kombinere psykologisk behandling med medikamentell behandling. Den medikamentelle behandlingen kan skje gjennom fastlege eller psykiater ved Solli. 

Døgnbehandling 

Ved alvorlige depresjoner kan man ha behov for innleggelse ved døgnavdeling. Under innleggelse vil en ha mål om å skape god struktur i hverdagen med fokus på søvn, aktivitet, sosial støtte og kosthold. 

Elektrokonvulsiv terapi (ECT) 

Ved elektrokonvulsiv terapi får hjernen svake, korte strømstøt. Dette har vist seg å lette depresjon for en del pasienter. Det er særlig ved alvorlige depresjoner som er vanskelig å behandle på andre måter at man vurderer ECT.


Oppfølging

Etter behandlingen er det viktig å fortsette å jobbe videre med det som har vært fokus i terapien, og man vil også lage en plan for å forebygge nye episoder med depresjon. Oppfølging videre av medikamentell behandling vil skje hos fastlege.  

For noen kan det også være andre hjelpetilbud som kan være aktuelle etter endt behandling, for eksempel i kommunen.

Fant du det du lette etter?